Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden Houtdraaiatelier 1 december 2016 Beknopte versie.

Algemeen:
Door een bestelling te plaatsen en/of mij een opdracht te geven tot het vervaardigen van één of meer werkstukken verklaart u kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden:

Voor opdrachten:
1)    Een opdrachtbevestiging is een overeenkomst met de navolgende bepalingen:
2)    De overeenkomst kan schriftelijk dan wel mondeling zijn aangegaan.
3)    De opdrachtgever geeft opdracht tot het vervaardigen van werkstukken, volgens tekening, schets/maatschets of op andere wijze.
4)    Opdrachtgever is bekend met de betalingswijze, 50% bij opdracht, 50% bij levering. Diensten/goederen die door mij van derden betrokken worden moeten in zijn geheel zijn voldaan voordat de opdracht wordt uitgevoerd.
5)    De aanvang van de productietijd begint op de dag van de bijschrijving op bankrekening NL83 KNAB 0258 0051 22 van de eerste betaling.
6)    Opdrachtgever is er van op de hoogte dat door een te late ontvangst  van de eerste betaling een leverdatum niet kan worden gegarandeerd. De opgegeven productietijd is maatgevend voor de datum van aflevering, niet een eventueel aangegeven leverdatum.
7)    Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan te late aflevering van werkstukken, als deze vertraging ontstaat door te late ontvangst  van de onder 3) genoemde betaling bij aanvaarding van de opdracht.
8)    Het niet, of niet tijdig leveren, welke het gevolg is van het onder 4) & 5) genoemde, is voor opdrachtgever geen reden om de opdracht te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, dan wel  door het niet betalen van het volledig overeengekomen bedrag in verzuim te blijven.
9)    Houtdraaiatelier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, vervolgschade, of schade van welke aard ook.
10)    Opdrachtgever  accepteert afwijkingen in de maatvoering van de werkstukken van 7,5%, voor zover deze maten specifiek zijn opgegeven in een tekening of maatschets, tenzij anders is overeengekomen.
11)    Het is opdrachtgever bekend dat hout levend materiaal is, dat derhalve géén garantie in welke vorm dan ook kan worden gegeven.
12)    Het is opdrachtgever bekend dat de meeste houtsoorten bij de be- en verwerking ervan schadelijk voor de gezondheid kan zijn.  Wanneer opdrachtgever kiest voor een specifieke houtsoort, dient hij/zij zich er van te vergewissen dat de gekozen houtsoort geen nadelige gevolgen kan hebben voor haar/zijn gezondheid of welzijn. Houtdraaiatelier controleert naar beste vermogen en kennis of een gekozen houtsoort schadelijke eigenschappen voor zijn gezondheid en welzijn kan hebben.
13)    Houtdraaiatelier is niet gehouden aan het be- en verwerken van houtsoorten waarvan bekend is dat zij gezondheidsrisico’s in zich dragen.
14)    Houtdraaiatelier is niet gehouden aan het be- en verwerken van houtsoorten die géén FSC keurmerk dragen, dan  wel op de CITES lijst voorkomen.
15)    Meer-, minder-  en nawerk geschiedt in onderling overleg. Dit dient echter vóór de aanvang van de productie te geschieden.
16)    Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
17)    Alle kosten die het niet nakomen van deze overeenkomst door opdrachtgever ontstaan zijn voor rekening van opdrachtgever.
18)    Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn herroepingsrecht.

Voor artikelen uit de webwinkel:

1) Werkstukken die met voedsel in aanraking komen zijn afgewerkt met materiaal dat daarvoor geschikt is. (Olijfolie, Paraffine olie, Food safe oil, etc.) Andere werkstukken zijn afgewerkt met een daarvoor geschikt materiaal. (Carnuba was, Danish oil, etc)
2) Kandelaars zijn geschikt om kaarsen te branden. Let wel op dat hout brandbaar is, laat een kaars nooit zonder toezicht branden, en doof hem tijdig. Plaats alleen kaarsen met de juiste diameter. Volg de aanwijzingen van de kaarsenfabrikant stipt op.
3) Onderhoud: Schoonmaken met een licht vochtige doek, en eventueel nawrijven met een zachte schone doek. Maak houten werkstukken nooit in de vaatwasser schoon!
4) Plaats uw houten werkstuk niet in de buurt van warmtebronnen of in de zon. Hout bevat vocht en door verdamping kan het hout splijten.
5) Betaling: Bij voorkeur met IDeal. Mocht u er voorkeur aan geven per vooruitbetaling te betalen, houdt u er dan rekening mee dat ik het product pas verzend als de betaling volledig is ontvangen. Hier wijk ik niet meer van af.
6) Garantie op deze producten wordt niet verleend.

Verzendkosten:
Verzenden van een pakket dat nietdoor de brievenbus kan: € 6,75
Verzenden van een pakket dat weldoor de brievenbus kan: € 4,00 (Brievenbuspakket)
Ik hanteer de PostNL tarieven.

 

©2021 www.houtdraaiatelier.nl - All rights reserved.

eCommerce by CubeCart